Your search results

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PENB

CO JE PENB A K ČEMU SLOUŽÍ

​PENB je zkratkou průkazu energetické náročnosti budovy. Můžeme si to představit jako technický průkaz budovy, který dokládá, jak je daná budova energeticky náročná.

PENB ukazuje, zda nová či zrekonstruovaná budova splňuje požadavky na energetickou náročnost. Při prodeji nebo pronájmu slouží zájemci jako hodnota, ze které lze odvodit průměrné roční náklady na užívání budovy. Je to stejné jako se štítky např. na ledničce. Taky hned víte, kolik bude stát provoz nového spotřebiče.

KDY BUDU PENB POTŘEBOVAT?

Povinnost zajistit PENB je ze zákona dána stavebníkovi či vlastníkovi budovy a to v těchto případech:

 • VÝSTAVBA NOVÉ BUDOVY

PENB je součástí projektové dokumentace, bez níž není možné získat stavební povolení – zajišťuje projektant.

 • REKONSTRUKCE BUDOVY

Platí i v případě, že již máte PENB, ale rekonstrukcí se změní energetická náročnost budovyZměnou stávající budovy se rozumí změna více než 25% celkové plochy obálky budovy (nejčastěji výměna oken). Při rekonstrukci např. TOPENÍ je třeba dodržet požadavky na energetickou náročnost budovy pro měněné prvky.

 • PRODEJ ČI PRONÁJEM NEMOVITOSTI

Týká se prodeje či pronájmu budovy či ucelené části.

 • PRODEJ BYTOVÉ JEDNOTKY

Od 1. ledna 2016 je nově při pronájmu ucelené části budovy (bytu, nebytového prostoru) včetně družstevních domů povinné pořídit PENB.

Termíny pro vypracování energetického průkazu pro bytový dům:

 • nad 1 500 m2 do 31.12.2014
 • nad 1 000 m2 do 31.12.2016
 • pod 1 000 m2 do 31.12.2018

Nejčastější otázky ohledně průkazu energetické náročnosti budovy

Kdy nemusí být průkaz PENB zpracován?

Pokud se jedná o bytovou jednotku – je možné nahradit vyúčtováním dodávek energií.

U budovy s plochou do 50 m2.

U stavby pro rodinnou rekreaci.

U budovy navrhované a obvykle užívané jako místa bohoslužeb, průmyslové provozy, dílenské a zemědělské provozy do 700 GJ/rok.

Jaké jsou ceny PENB?

Cena je závislá na typu a velikosti objektu a také na dostupnosti podkladů, které jsou k dispozici. Cena se pohybuje cca od 5000,- Kč.

Jak dlouho platí průkaz energetické náročnosti?

PENB platí podle zákona 10 let, pokud nebudete provádět větší změnu dokončené budovy (nad 25%).

Stačí podklady poslat e-mailem energetickému specialistovi, nebo si musí dům osobně prohlédnout?

Zpracovatel PENB musí mít k dispozici věrohodné informace. Pokud mu je zadavatel neposkytne, měl by si je osobně ověřit. To však znamená náklady navíc, které se promítnou do ceny zpracování PENB.

Co vlastně musí obsahovat podklady, které energetický specialista potřebuje k provedení výpočtů?

Pokud není k dispozici projekt s technickými zprávami, které obsahují skladby konstrukcí obvodové obálky budovy, je nutno stav budovy ověřit na místě měřením a případnými sondami do těchto konstrukcí. Další údaje nutné k výpočtu jsou informace o stavu technických zařízení budovy- vytápění, větrání, osvětlení, chlazení, rekuperace… Zjištění a dokladování těchto údajů si vyžádá dodatečné náklady, které se promítnou do ceny zpracování PENB.

K čemu mi bude energetický štítek? Pomůže lépe prodat nemovitost?

Energetický štítek dává kupujícímu spolehlivou informaci o tom, jak je provoz nabízené budovy hospodárný. Dosud předkládaná vyúčtování za spotřebované energie jsou zpravidla ovlivněna zvyky a způsobem hospodaření dosavadních uživatelů (část roku neobydleno, topí se pouze v jedné místnosti). Kupující, který se rozhoduje pro tak velkou investici, však potřebuje objektivní hodnocení. Ve vyspělých zemích je stupeň energetické náročnosti budovy jednou ze základních informací, které jsou u nabízené nemovitosti inzerovány.

Jestliže budu ignorovat požadavky zákona a nechci dávat peníze za žádný štítek, může se mi něco stát?

Dodržování uvedených požadavků kontrolují podle zákona č. 458/2000 Sb. (Energetický zákon) územní inspektoráty Státní energetické inspekce (SEI). Inspektoři jsou oprávněni vyžádat si od kontrolovaných osob veškeré informace potřebné k posouzení souladu výrobků spojených se spotřebou energie s požadavky zákona o hospodaření energií. Při nedodržení zákona mohou vlastníkovi budovy nebo společenství vlastníků jednotek udělit pokutu. Kontrolu vykonává Státní energetická inspekce, ta také v případě porušení povinnosti vybírá a vymáhá pokuty. Kontroly probíhají na základě náhodných výběrů, do budoucna se však počítá i s podněty kupujících či nájemců, kteří průkaz od pronajímatele či prodávajícího neobdrželi. U fyzických osob je porušení povinností vyplývajících ze zákona bráno jako přestupek, za který lze uložit pokutu do 100 000 korun. U právnických osob a podnikajících fyzických osob, společenství vlastníků jednotek, energetických auditorů se jedná o správní delikt. Pokuta za správní delikt může být uložena v rozsahu do výše 100 000 Kč, 200 000 Kč, případně do 5 milionů korun v závislosti na závažnosti správního deliktu a na osobě, která jej spáchala. Například za nedoložení průkazu hrozí právnickým a podnikajícím fyzickým osobám pokuta až do výše 100 000 Kč, u společenství vlastníků jednotek pokuta až do 200 000 Kč. U provozovatelů budov využívaných pro účely školství, poskytování ubytovacích služeb, zdravotnictví apod. může činit pokuta za správní delikt neumístění průkazu na veřejně přístupném místě v budově až 5 milionů korun. Přestupky a správní delikty však nelze stíhat neomezeně. Promlčecí lhůta pro projednání přestupků činí u fyzických osob jeden rok od spáchání přestupku. Odpovědnost právnické osoby za správní delikt se promlčí ve lhůtě jednoho roku poté, co se o něm správní orgán dozvěděl, nejpozději však do dvou let ode dne, kdy byl spáchán.

Týkají se tato ustanovení zákona i bytů v družstevním vlastnictví?

Ano, pokud dojde k převodu nemovitosti- tedy změně vlastníka. U družstevního bytu nejde o převod nemovitosti, ale o převod členských práv, a proto není nutné nechat si zpracovat průkaz. Od roku 2016 půjde o pronájem ucelené části nemovitosti, tudíž i všechny družstevní domy budou muset mít průkazy zpracované. Vlastníkem domu je družstvo, takže vlastník bude muset mít k dispozici PENB.

Jak řešit spory ve společenství vlastníků, když nedojde k dohodě, a byt v domě je třeba prodat?

Zákon je nutno dodržet i přes nesouhlas jednotlivých vlastníků. Majitel budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni od 1. ledna 2013 zajistit zpracování průkazu při prodeji budovy nebo její ucelené části (například bytu), při jejím pronájmu a od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části. Při prodeji a pronájmu bytu bude možno dočasně nahradit PENB fakturami za všechny energie za poslední tři roky za bytovou jednotku.

Pokud v domě proběhla větší rekonstrukce po 1.1.2009, měl by být PENB při té příležitosti vyhotoven (§6a odst. 2 písm b)?

Pokud předchozí možnosti selžou, je možné vyhotovit PENB pro jednotlivý byt (§ 2 odst. 1 písm. m).

Musíme si PENB nechat znovu spočítat, pokud již vlastníme PENB na bytový dům a plánujeme výměnu oken?

Ano, pokud původní PENB nebyl zpracován ke stavebnímu povolení, které tuto výměnu předpokládalo. Ano, pokud budou měněná okna ve větší ploše než 25% plochy obálky budovy.

Jak řešit spory ve společenství vlastníků, když nedojde k dohodě, a byt v domě je třeba prodat?

Zákon je nutno dodržet i přes nesouhlas jednotlivých vlastníků. Majitel budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni od 1. ledna 2013 zajistit zpracování průkazu při prodeji budovy nebo její ucelené části (například bytu), při jejím pronájmu a od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části. Při prodeji a pronájmu bytu bude možno dočasně nahradit PENB fakturami za všechny energie za poslední tři roky za bytovou jednotku.

Od 1.7.2015 jsou vystaveny hrozbě pokuty kromě majitelů nemovitostí také realitní kanceláře.

Proto by vám každý makléř ještě před samotnou prezentací měl podat informace o této problematice a nabídnout řešení.

JÁ HO PRO VÁS MÁM!

CHCETE ZÍSKAT PENB ZA POLOVINU NEBO ZDARMA?

Napište mi a získejte více informací, jak získat PENB zdarma a neriskovat pokutu, nebo volejte +420 722 900 734

  captcha

  Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem vyřízení poptávky v souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů.
  Více informací naleznete ZDE.

  Porovnat